Ferreron ydinarvot

Konsernin sitoumus

LOJAALISUUS JA LUOTTAMUS

Yrityspolitiikkamme perustuu asiakkaidemme tarpeiden tiedostamiseen ja niihin vastaamiseen läpinäkyvästi ja laadukkaasti.

Toimimme lojaalisti asiakkaitamme kohtaan ja kunnioitamme heidän luottamustaan tuotteitamme kohtaan. Näin olemme pystyneet luomaan pitkäaikaisen suhteen asiakkaidemme kanssa.

Yritystoimintamme perustuu työtovereiden väliseen molemminpuoliseen luottamukseen, sitoutumiseen ja läpinäkyvyyteen, joka koskee niin Ferrero-konsernia kuin myös kansalaisyhteiskunnan toimijoita, joiden kanssa olemme päivittäisessä kanssakäymisessä.

KUNNIOITUS JA VASTUU

Noudatamme yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja edistämme henkilöstömme ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä. Näin vahvistamme myös siteitämme toimialueidemme paikallisiin yhteisöihin.

Olemme sitoutuneet eriarvoisen kohtelun vastustamiseen työelämässä kaikissa konsernimme yrityksissä aina työhönottohetkestä alkaen. Työllisyysstrategiamme tähtää pitkäaikaisiin työsuhteisiin, ammatilliseen kehittymiseen ja saavutusten tunnustamiseen.

Takaamme henkilöstöllemme oikeuden kuulua ammattiliittoon ja tunnistamme liittojen roolin sopimusasioissa.
Terveyden ja ympäristön suojeleminen on yritystoimintamme ydinasioita. Käytämme resursseja (vesi, energia, raaka-aineet ja muut materiaalit) toimipaikoissamme kestävällä tavalla ja käytämme myös uudistuvia resursseja. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme monin tavoin. Erityisesti kiinnitämme huomiota päästöjen ja jätteiden vähentämiseen sekä jätteiden käsittelyyn.

Tuemme ihmisarvon suojelua sekä täyttä ja ehdotonta ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikilla toimialueillamme.
Vastustamme lapsi- ja pakkotyövoiman käyttöä vaikutuspiirissämme koko tuotantoketjun osalta oikeudellisin keinoin ja läheisissä suhteissamme paikallisten yhteisöjen kanssa.
Kunnioitamme ihmisarvoa, perheitä ja lapsia kaikessa viestinnässämme ja mainonnassamme moraalisten ja eettisten linjaustemme mukaisesti. Kaikki viestintämme perustuu tuotteidemme oikeaan käyttöön ja haluumme edistää terveellisiä elämäntapoja.

Konsernimme työskentelee kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten instituutioiden kanssa vahvan tutkimustiedon pohjalta. Vilpittömyys, hyvät tavat ja läpinäkyvyys ohjaavat kaikkea toimintaamme.

LAATU, TUTKIMUS JA INNOVAATIOT

Pyrimme luomaan ainutlaatuisia tuotteita, kehittämään innovatiivista tutkimustyötä ja tuotantoprosesseja sekä käyttämään omaa teknologiaa. Säilytämme mielenkiintomme työtämme kohtaan, koska suhtaudumme tutkimustyöhön intohimoisesti ja haluamme vaihtaa aikaisemmat ja perinteiset toimintatavat kehittyneisiin ja ennennäkemättömiin toimintatapoihin.

Käytämme ennaltamääriteltyjä laatu- ja jäljitettävyysmenettelyjä raaka-aineidemme aistinvaraisten ja ravitsemuksellisten ominaisuuksien säilyttämiseksi.

Yksi menestyksemme keskeisistä osatekijöistä on tarkkaan valitut korkealaatuiset raaka-aineemme, joiden hankinnassa noudatamme raaka-aineiden alkuperää, sadonkorjuuta ja tuotantoa koskevaa tiukkaa eettistä ohjeistusta.

Ihmiset kautta maailman ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota ravintoon ja hyvinvointiin. Me Ferrerolla keskitämme tutkimusstrategiamme ja tuoteinvestointimme korkealaatuisiin tuotteisiin, joiden kehityksessä kiinnitämme tarkasti huomiota ravintoarvoihin ja annoskokoihin erityisesti lasten ja perheiden tarpeiden mukaisiksi, jotta tuotteitamme on mahdollista nauttia osana tasapainoista ruokavaliota.

YRITYSTOIMINTA

Yritystoimintaamme leimaa “aloitteellisuus”, joka kattaa yrittämisen ja yritystoiminnan käsitteet. Aloitteellisuudella tarkoitamme oma-aloitteista toimintaa tulosten maksimoimiseksi.

Parhaatkin strategiat johtavat menestykseen ainoastaan silloin, kun strategioilla luodaan selvä visio, ennakoidaan investoinnit sekä toiminnot ja strategian toimeenpano hoidetaan taitavasti.

Ferrero-konsernin menestyksestä kiitämme yrityskulttuuriamme, jonka mukaan “tekemällä oppii”. Ferreron malli toimii laajalti teknisen osaamisemme ja pitkäaikaisen tuotteiden, markkinoiden ja asiakkaidemme tuntemuksen ansiosta. Emme ainoastaan “luo arvoa”, vaan pystymme myös “antamaan arvoa luomistyölle”.

Ferrero on upea yhteisö, jossa uskotaan kehitykseen ja visioidaan entistä parempaa tulevaisuutta. Menestystä ja tunnustusta tavoittelevat saavuttavat päämääränsä, kun he työskentelevät määrätietoisesti ja pyrkivät aina ylittämään itsensä.

TYÖSKENTELE, LUO, LAHJOITA – FERRERON SÄÄTIÖ

Ferreron motto: “Työskentele, luo, lahjoita” on peräisin Michele Ferrerolta hänen varhaisen uransa ajoilta. Työetiikka on meille tärkeämpi kuin sattumukset.

Tämä ajattelutapa on saanut aikaan:
  • Ferreron säätiön, jonka tehtävä on ylläpitää konsernin suhdetta sen eläkkeelle jääneisiin työntekijöihin sosiaalisten ja kulttuuriohjelmien kautta ja vahvistaa siteitämme paikallisiin yhteisöihin toimipaikoillamme;
  • “Michele Ferrero Entrepreneurial Project” -ohjelman, joka perustuu investoinneista saatavien tuottojen käyttämiseen kehitysmaiden yhteisöjen elinolojen parantamiseen. Ohjelmassa kiinnitetään erityisesti huomiota lapsiin;
  • koko Ferrero-konsernin yhteiskuntavastuuseen liittyvät toimet, jotka ovat kuuluneet olennaisena osana konsernin toimintaan koko sen olemassaolon ajan.