TIETOSUOJASELOSTE

Voimassa olevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja sen 13 artiklan mukaisesti (jäljempänä ”Asetus”), tiedotamme, että antamiesi henkilötietojen Rekisterinpitäjä on Ferrero Scandinavia AB, Hjälmarekajen 3, 211 18 Malmö.

Selaustiedot

Tietojärjestelmä ja ohjelmat, joita käytämme internet-sivustomme toimintaan, kerää tiettyjä tietoja, jotka siirtyvät automaattisesti käytettäessä internetin tietoprotokollia (esimerkiksi IP-osoitteita tai niiden tietokoneiden domain-nimiä, joita käyttäjät ovat käyttäneet muodostaessaan yhteyden sivustoomme, pyydettyjen resurssien URI-osoitteita (Uniform Resource Identifier), pyynnön ajankohta, pyynnön palvelimelle toimittamiseen käytetty metodi, vastaustiedoston koko, vastauksen statuskoodi – onnistunut, virheilmoitus jne. – sekä muut parametrit, jotka liittyvät käyttöjärjestelmään ja käyttäjän tietoympäristöön). Vaikka kyseisiä tietoja ei ole tarkoitettu yhdistettäväksi yksittäisiin käyttäjiin, on mahdollista, että luonteensa johdosta ja käsittelyn ja muihin, kolmansien osapuolten hallussa olevien tietoihin yhdistämisen johdosta, kyseiset tiedot saattavat mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen.

Kyseisiä tietoja käsitellään yksinomaan tilastollisiin tarkoituksiin koskien sivuston käyttöä yhdistämättä tietoja mihinkään käyttäjien tunnistetietoihin sekä sivuston toiminnan valvomistarkoituksessa ja kyseiset tiedot poistetaan välittömästi käsittelyn päätyttyä. Näitä tietoja voidaan käyttää tutkimistarkoituksiin, mikäli sivustoon kohdistuu tietoverkkorikoksia.


Käyttäjien vapaaehtoisesti antamat tiedot

Käyttäjiltä ei vaadita tietojen antamista sivustolla vierailemiseksi. Kuitenkin yhteydenotot käyttäjien ja Ferreron välillä, jotka voivat tapahtua asiakaspalvelun kautta tai valinnaisen, vapaaehtoisen ja nimenomaisen viestien, kirjeiden tai sähköpostien lähettämisellä Ferreron tai muun Ferrero-konserniin kuuluvan yhteisön sivustolla mainittuihin osoitteisiin, aikaansaavat yhteydenotossa ilmoitettujen lähettäjän osoitteen, mukaan lukien sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron tai muiden yhteydenottoon vastaamista varten tarvittavien henkilötietojen keräämisen.

Näiden tietojen yksinomainen käyttötarkoitus on käyttäjien yhteydenottojen vaatimien toimien suorittaminen ja niitä voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan siinä laajuudessa, mikä on tarpeen tätä tarkoitusta varten. Erityisesti tietoja voidaan jakaa sivuston päätoimittajan ja omistajan ja/tai pyynnön vastaanottajan välillä.

Edellä mainittuun henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita suostumusta, koska käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa käyttäjä on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi käyttäjän pyynnöstä (Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) sekä, soveltuvin osin, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta)

Käyttäjien henkilötietoja käsittelevät Ferreron tehtävään nimeämät työntekijät käyttäen menetelmiä sekä teknisiä ja sähköisiä keinoja, jotka ovat soveltuvia suojaamaan tietojen luottamuksellisuutta ja turvallisuutta ja jotka sisältävät tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, säilyttämistä, kyselyä, laatimista, muuttamista, valintaa, hakua, yhteensovittamista, käyttöä, yhdistämistä, eristämistä, viestintää, levittämistä, poistamista ja tuhoamista, mukaan lukien kahden tai useamman tällaisen toimen yhdistelmät.

Tietoja säilytetään ainoastaan sen ajan, mikä on ehdottoman välttämätöntä pyydettyjen palveluiden tarjoamiseksi käyttäjälle ja tiedot poistetaan viipymättä sen jälkeen, jollei muuta johdu lain mukaisista arkistointivelvoitteista. Tietojasi ei luovuteta.

Ferrero voi toimintansa puitteissa ja edellä mainituissa tarkoituksissa käyttää kolmansia osapuolia suorittamaan määrättyjä tehtäviä puolestaan ja ohjeidensa mukaisesti, henkilötietojen käsittelijänä. Tällaiset kolmannet osapuolet tarjoavat Ferrerolle käsittely- tai tukipalveluita (kuten asiakaspalvelua, IT-palveluita liittyen sivuston toimintaan). Kattava päivitetty luettelo kolmansista osapuolista, jotka on nimetty henkilötietojen käsittelijöiksi, on saatavilla alla mainituista yhteystiedoista.

Henkilötietoja voidaan siirtää muihin EU-maihin, joissa Ferreron tai sen toimittajien toimipisteitä tai palvelimia sijaitsee. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Sinulla on milloin tahansa oikeus käyttää voimassaolevassa lainsäädännössä vahvistettuja oikeuksia osoittamalla niihin liittyvän pyynnön Tietosuojaosastollemme, joka sijaitsee osoitteessa Ferrero Scandinavia, Hjälmarekajen 3 211 18 Malmö, Sweden, sähköposti: privacy.sca@ferrero.com. Näihin oikeuksiin kuuluu oikeus:


• saada vahvistus siitä, että meillä on henkilötietojasi sekä pääsy henkilötietoihisi
• saada henkilötiedot päivitettyä, muokattua ja/tai oikaistua
• saada henkilötiedot poistettua, muutettua henkilötiedot anonyymiksi, estää sellaisten tietojen käsittely, joka on lainvastaista tai asettaa rajoituksia käsittelylle
• vastustaa lain mukaisilla perusteilla käsittelyä
• saada kopio käyttäjän toimittamista henkilötiedoista ja pyytää, että kyseiset henkilötiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli sinulla on vaatimuksia, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka sähköpostiosoite on: privacy.sca@ferrero.com.